31.05.2013

Pora na zapowiadany w ostatniej notce konkurs :)

Przypominam na czym polega zadanie konkursowe:
1. Układasz puzzle
2. Robisz zrzut ekranu ułożonych puzzli i wysyłasz mi go na adres wroclawskie.kamienice@gazeta.pl
Wygrywają pierwsze cztery maile. Zwycięzców ogłoszę w komentarzu do tej notki.

Puzzle do ułożenia znajdują się TUTAJ.

Dla pierwszych dwóch osób, które prawidłowo wykonają zadanie konkursowe – książki „O historii Wrocławia i Śląska inaczej”, a dla dwóch kolejnych – przewodniki „Zrób to we Wrocławiu!”.
Powodzenia!


Szczegółowy regulamin konkursu (takie teraz czasy, że trzeba...) znajdziecie poniżej. 

Regulamin określający warunki konkursu urodzinowego (zwanego dalej „Konkursem”) na blogu
www. wroclawskie-kamienice.pl.
 
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest autorka bloga wroclawskie-kamienice.pl, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorami nagród w Konkursie są:
- „Gazeta Wyborcza Wrocław”
- Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii
- Organizator
3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.wroclawskie-kamienice.pl
 
§ 2. Zasady Konkursu
1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na blogu wroclawskiekamienice.pl. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia mają ukończone 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, pod rygorem
dyskwalifikacji.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatorów oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 
3. Zadanie Konkursowe polega na ułożeniu puzzli na stronie do której link podany zostanie w notce z Zadaniem Konkursowym oraz na przesłaniu Organizatorowi print screena (zrzutu
ekranu) z wykonanym zadaniem.
3.1. Zdjęcie do ułożenia z puzzli zostanie wybrane przez Organizatora spośród fotografii opublikowanych na stronie bloga www.wroclawskie-kamienice.pl.
3.2. Print screen (zrzut ekranu) z ułożonymi puzzlami powinien zostać przesłany na adres mailowy Organizatora wroclawskie.kamienice@gazeta.pl.
4. Zwycięzcami zostają pierwsze cztery osoby, które prawidłowo wykonają całe Zadanie Konkursowe.
5. Konkurs rozpoczyna się 31.05.2013 roku o godzinie 18.00 i trwa do wyłonienia wszystkich Zwycięzców.
6. Zakończenie Konkursu zostanie ogłoszone w komentarzu pod notką z Zadaniem Konkursowym.
7. Jedna osoba może wysłać tylko jednego maila z Zadaniem Konkursowym.

§ 3. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawana nagród
1. Zwycięzcami zostają pierwsze cztery osoby, które prawidłowo wykonają Zadanie Konkursowe, czyli prześlą maila z print screenem ułożonych puzzli na adres Organizatora. Decyduje godzina otrzymania maila przez Organizatora.
2. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody zostaną poinformowani przez Organizatora w komentarzu pod notką konkursową.
3. Zwycięzcy powinni się skontaktować z Organizatorem poprzez adres: wroclawskie.kamienice@gazeta.pl, nie później jednak niż w terminie do 07.06.2013 roku. Po tym terminie Zwycięzcy tracą prawo do nagrody, a nagrody wracają do Fundatorów.
4. Maile od zwycięzców powinny zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres pocztowy pod który powinna zostać wysłana nagroda.
5. Maile od zwycięzców muszą zostać wysłane z tych samych kont poczty elektronicznej z których nadesłane zostały Zadania Konkursowe.
6. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody.
 
§ 4. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawana nagród
1. Organizator przewidział w Konkursie następujące nagrody:
- dla pierwszych dwóch osób, które prawidłowo wykonają zadanie konkursowe – książki „O
historii Wrocławia i Śląska inaczej”.
- dla dwóch kolejnych osób, które prawidłowo wykonają zadanie konkursowe – przewodniki
„Zrób to we Wrocławiu!”.
2. Nagrody zdobyte w Konkursie są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz, U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
3. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny.
4. Nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres i dane wskazane w treści wiadomości, o której mowa w §3 ust. 4, w terminie do 7 roboczych dni od otrzymania danych teleadresowych zwycięzców.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Zwycięzcy, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji nagroda pozostanie własnością Fundatora.
 
§5. Dane osobowe
1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzaniem.
2. Zgoda rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnoletnich uczestniczących w konkursie powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wysłanie Zwycięzcom nagród konkursowych.
4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska w informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

§6. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu przesyłając maila na adres Organizatora wroclawskie.kamienice@gazeta.pl
2. Reklamacje zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozstrzygane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.
3. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

§7. Postanowienia końcowe
1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą , której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowanie sieci lub systemu Uczestnika Konkursu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

3 komentarze:

 1. Jizzas, że też ci się chciało taki regulamin pisać? Przy kategorii "gry losowej" jest to wręcz konieczne (inaczej można się sądzić w sądzie, i za nagrodę wartą 40zł płacić parotysięczną karę jakimś tam ludkom od gier losowych) , więc bloggerzy unikają takiego rozdawnictwa nagród zadając JAKIEKOLWIEK pytania (np. ułóż puzzle, pierwsze cztery osoby wygrywają :) - ale wtedy bez regulaminu się obejdzie :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A już myślałam, że jakieś życzenia blogowo-urodzinowe... ech ;)

   Nie chciało się, w żadnym wypadku :P. Ale wujek Google był bardzo pomocny, a znajomi straszyli, że regulamin być winien. No to jest, o!

   Usuń
 2. Są już zwycięzcy, a właściwie zwyciężczynie!

  Po egzemplarzu "O historii Wrocławia i Śląska inaczej" wędruje do Agnieszki Bodalskiej i Oli Żulikowskiej, a "Zrób to we Wrocławiu" do Katarzyny Boratyn i Marty Greli.

  Serdecznie gratuluję i czekam na maile z adresami pod które mam wysłać nagrody. :)

  OdpowiedzUsuń